Regulamin darowizn online

 1. Strona internetowa listyojcapio.com jest prowadzona przez Zakon Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincja Krakowska, ul. Grzegorza Korzeniaka 16, 30-298 Kraków, NIP 6762083140, REGON 040018820-00053
 2. Niniejszy dokument określa warunki przekazywania darowizn online poprzez serwis Dotpay S.A.
 3. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 4. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Zakon nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Dotpay S.A.
 5. Serwis Dotpay S.A. umożliwia dokonywanie płatności w formie darowizn na rzecz Zakonu z przeznaczeniem na realizacje dzieła “Listy Ojca Pio”. Przekierowanie do serwisu Dotpay następuje poprzez kliknięcie przycisku dotpay umieszczonego na stronie listyojcapio.com. Wpłat darowizn online można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:
  – przelew elektroniczny – przelewy obsługiwane przez Dotpay
  – karty płatnicze- realizowane przy pomocy aktualnie akceptowalnych form płatności przez Dotpay
 6. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności dotpay nie podlegają zwrotom.
 7.  Zakon zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych w procesie przekazywania darowizn online jest Zakon. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest Dotpay S.A.
 8. Zakon zapewnia, iż dane osobowe darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji darowizny. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 9. Darczyńca ma w przypadkach i na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 10. Zakon nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody.
 11. Zakon zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn.
 12. Zmiany są wiążące dla użytkowników z chwilą ich publikacji na stronie.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Data aktualizacji: 24.01.2018 r.